Hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất

PV.

(Tài chính) Trả lời vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trên địa bàn, Cục Thuế Long An cho biết, các dịch vụ cung ứng cho DNCX và được tiêu dùng trong DNCX, nếu đáp ứng các điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu (hợp đồng cung ứng dịch vụ xuất khẩu, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật) thì được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0%, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế Long An cho biết, tại Khoản 20, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định, khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, DNCX, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, tại khoản 1, Điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thuế suất 0% được áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này...

Theo đó, hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.