Công văn 3809/TCT-DNL:

Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại


Ngày 17/9/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3809/TCT-DNL hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại.

Theo đó, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại được xác định bằng 0.

Đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Mời xem nội dung Công văn: cong_van_3809_-tct-dnl_VDWK.pdf