Thông tư 29/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán


Ngày 12/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán.

Theo Thông tư, để được đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với công ty được hợp nhất từ công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phải đáp ứng điều kiện tại các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 5%. Quy định trước đây không có điều kiện đối với chỉ số tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE).
Tương tự như trên, Thông tư quy định để được đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết phải đáp ứng các điều kiện tại các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 54 Nghị định 58/2012 và có ROE ít nhất là 5%.
Thông tư bổ sung quy định đối với việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc ngược lại phải được biểu quyết thông qua bởi đa số Đại hội đồng cổ đông và phải đáp ứng điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sắp chuyển sang.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017. Trường hợp công ty hợp nhất đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 4 và khoản 4 Điều 6 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hợp lệ trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, điều kiện niêm yết và hồ sơ đăng ký niêm yết được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 29/2017/TT-BTC.