Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC:

Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


Ngày 15/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:
- Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.
Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Thông tư nêu trên.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC.