Thông tư 190/2015/TT-BTC:

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng chi phí đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách

Ngày 17/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 190/2015/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo thông tư, chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu bao gồm: Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời nhà thầu sơ tuyển; chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Mời xem nội dung Thông tư: thong_tu_190-2015-tt-btc_ROLT.docx