Thông tư số 48/2023/TT-BTC:

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 48/2023/TT-BTC