Hướng dẫn xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo hướng dẫn, doanh nghiệp thành lập năm 2013 không đủ 12 tháng nhưng đã có doanh thu của năm 2013 thì xác định phương pháp tính thuế GTGT như sau:

Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu ước tính từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2013 và chưa có doanh thu của năm 2013 thì xác định phương pháp tính thuế GTGT như doanh nghiệp mới thành lập.