[Infographics] Bãi bỏ 04 thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí

PV.

Ngày 19/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, có 04 thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí.

[Infographics] Bãi bỏ 04 thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí - Ảnh 1