Tập trung quản lý, điều hành hiệu quả ngân quỹ nhà nước

Tập trung quản lý, điều hành hiệu quả ngân quỹ nhà nước

Năm 2022, KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách là 12.178 tỷ đồng, đạt 177% so với dự toán; thực hiện kiểm soát chi đạt 15.653 tỷ đồng, đạt 86% so với dự toán. Phát huy kết quả này, KBNN Thừa Thiên - Huế đã, đang triển khai 8 giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2023.
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước. Nhờ đó, đơn vị đã thực hiện thu ngân sách đạt 12.178 tỷ đồng, thực hiện kiểm soát chi đạt 15.653 tỷ đồng. Phát huy kết quả này, KBNN Thừa Thiên - Huế đã, đang triển khai một số giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2023.
KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai 9 cuộc kiểm tra đột xuất công tác kho quỹ

KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai 9 cuộc kiểm tra đột xuất công tác kho quỹ

Thực hiện nhiệm vụ tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ Nhà nước quy định; Phối hợp với các chủ tài khoản, chủ đầu tư để thực hiện công tác đối chiếu số liệu thanh toán, tạm ứng... đặc biệt, công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ tại tất cả các đơn vị trực thuộc cũng được KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai kịp thời và hiệu quả.