Quyết định 733/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch cải cách và hiện đại hoá Cục Hải quan Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020


Ngày 08/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 733/QĐ-TCHQ kèm theo “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020”.

Quyết định nêu rõ, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả các thể chế, quy trình thủ tục hải quan theo mô hình thủ tục hải quan điện tử theo hướng tăng cường phương thức điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ tục, giấy tờ và thời gian xử lý hướng đến thủ tục hải quan được thực hiện “mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện”, cụ thể như sau:
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được tiếp tục mở rộng với mức độ cao nhất đối với các thủ tục hải quan chủ yếu được thực hiện trên hệ thống thông quan điện tử tập trung VNACCS/VCIS.
- Công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ được triển khai sâu rộng trong toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ hải quan, tại các khâu trước, trong, sau thông quan.
- Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia theo hướng mở rộng kết nối và triển khai các thủ tục đến toàn bộ các bộ, ngành có liên quan đạt hiệu quả theo lộ trình và kế hoạch của Ngành.
- Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế, góp phần tạo thuận lợi thương mại.
- Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trở thành hoạt động thường xuyên của cơ quan hải quan các cấp; góp phần xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận giữa doanh nghiệp và hải quan trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật hải quan...
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 733/QĐ-TCHQ.