Quyết định số 1072/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ


Ngày 24/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1072/QĐ-BTC về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trách nhiệm của các đơn vị: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1072/QĐ-BTC.