Quyết định 2786/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”


Ngày 27/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2786/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài chính.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Phấn đấu xây dựng, phát triển, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách tài chính liên quan đến thúc đẩy xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo tính thống nhất và thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới đề ra.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2786/QĐ-BTC.