Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ thông tin

Hồng Ánh

Thực hiện mục tiêu hoàn thành xây dựng Kho bạc số vào năm 2030, hệ thống KBNN đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; đồng thời, không ngừng nâng cấp và mở rộng một số chức năng của hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt.
Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt.

Theo thông tin từ KBNN, trong 5 tháng đầu năm 2024, KBNN đã đẩy mạnh việc triển khai các dự án công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của KBNN theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KBNN giai đoạn 2021-2025.

Hệ thống KBNN đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, trọng tâm là các dự án như: Hoàn thiện đề án nâng cấp TABMIS và các hệ thống ứng dụng liên quan để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); Xây dựng dịch vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ chi điện tử KBNN và tích hợp với Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), chương trình quản lý kiểm soát chi đầu tư ĐTKB-GD; Xây dựng và triển khai bài toán liên thông chi đầu tư XDCB (từ ĐTKB-GD sang TABMIS và Hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng); Triển khai Chương trình quản lý văn bản điều hành tập trung của KBNN…

Về triển khai DVCTT, hệ thống KBNN đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; Hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch chi ngân sách nhà nước qua DVCTT. Cùng với đó là nâng cấp hệ thống DVCTT, đáp ứng thanh toán theo bảng kê điện tử cho đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước (chi lương điện tử); rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ và các tiêu chuẩn kỹ thuật để ban hành, trước khi triển khai mở rộng.   

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng hoạt động nghiệp vụ; hỗ trợ người sử dụng vận hành hệ thống; tổng hợp, hoàn thiện Đề án nâng cấp TABMIS và các hệ thống ứng dụng liên quan để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và VDBAS theo tiến độ.

Đồng thời, đăng ký bổ sung kế hoạch, danh mục dự toán với Bộ Tài chính đối với việc xây dựng dịch vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ chi điện tử KBNN và tích hợp với Hệ thống DVCTT, chương trình quản lý kiểm soát chi đầu tư ĐTKB-GD; báo cáo kết quả triển khai thí điểm chương trình quản lý văn bản điều hành tập trung của KBNN để chuẩn bị triển khai diện rộng...