Những bước đi căn bản hình thành kho bạc số

Những bước đi căn bản hình thành kho bạc số

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đó là hoàn thành xây dựng Kho bạc số. Để đạt được mục tiêu, KBNN đã chia ra thành 2 giai đoạn phát triển, ở giai đoạn đầu (từ năm 2021 - 2026), toàn hệ thống KBNN sẽ thực hiện các giải pháp để hình thành kho bạc vận hành dựa trên dữ liệu số, từng bước hình thành những bước đi căn bản cho kho bạc số.
Tăng cường triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tăng cường triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Năm 2023, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong đó, KBNN sẽ tăng cường triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.
Đẩy mạnh thu, chi ngân sách bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thu, chi ngân sách bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực về việc thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống KBNN đến năm 2025 (Đề án). Theo đó, tỷ lệ thu, chi ngân sách bằng tiền mặt qua KBNN chỉ còn lần lượt là 0,16% và 0,36%. Hiện tại, hệ thống KBNN hầu như không còn tiền mặt trong kho.
Hướng tới kho bạc số

Hướng tới kho bạc số

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định tại Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN)đến năm 2030 là hoàn thành xây dựng Kho bạc số. Để thực hiện mục tiêu này, hệ thống Kho bạc Nhà nướcđã và đang tiến hành đồng bộ các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, về hoạt độngnghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ…
10 sự kiện nổi bật của Kho bạc Nhà nước trong năm 2022

10 sự kiện nổi bật của Kho bạc Nhà nước trong năm 2022

Với truyền thống đoàn kết, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, cấp ủy và chính quyền các cấp tại địa phương, sự phối hợp của các ban ngành và đơn vị liên quan, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành tốt chương trình công tác, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022.
Đẩy mạnh liên thông dữ liệu, liên thông các hệ thống Kho bạc Nhà nước

Đẩy mạnh liên thông dữ liệu, liên thông các hệ thống Kho bạc Nhà nước

Trong những năm qua, KBNN đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện cải cách, hiện đại hóa trong toàn hệ thống, đặc biệt là đẩy mạnh liên thông dữ liệu, liên thông các hệ thống, góp phần hoàn thành thực hiện mục tiêu Kho bạc điện tử theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng Kho bạc số trong tương lai.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành Kho bạc số

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành Kho bạc số

Năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) là triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030, đặt nền móng cho việc hình thành Kho bạc số vào năm 2030. Theo đó, hệ thống KBNN tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ.
Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra kho bạc

Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra kho bạc

Chiến lược Phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đề ra mục tiêu hiện đại hóa công tác thanh tra - kiểm tra (TTKT) của kho bạc. Vì thế, KBNN đã từng bước chuyển đổi phương thức TTKT truyền thống sang phương thức thanh tra kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số.