Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Nỗ lực, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ quản lý ngân quỹ năm 2018

PV.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc công tác tập trung nguồn thu, kiểm soát chi năm 2018. Thành công này chính là tiền đề vững chắc để Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc công tác tập trung nguồn thu, kiểm soát chi năm 2018.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc công tác tập trung nguồn thu, kiểm soát chi năm 2018.

Đồng bộ các giải pháp thực hiện quản lý ngân quỹ an toàn, hiệu quả

Năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, KBNN Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý ngân quỹ. Theo đó, KBNN Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như: Sở Tài chính, Thuế, Hải quan để công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) được thông suốt, liên tục, đáp ứng theo yêu cầu của đối tượng nộp thuế và đảm bảo tập trung, đầy đủ kịp thời các khoản thu vào NSNN, điều tiết ngân sách chính xác, đồng thời có những ý kiến tham mưu sáng tạo, đóng góp rất lớn cho lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

KBNN Hải Phòng đã kịp thời nắm bắt tình hình và báo cáo, tham mưu với thành phố giải quyết tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước; Rà soát báo cáo UBND thành phố các vấn đề về điều tiết ngân sách, công tác thực hiện các quy định của Luật phí, Lệ phí.

Trong công tác chi ngân sách nhà nước, KBNN Hải Phòng đã tăng cường kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng Luật NSNN, đúng dự toán được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

Không những thế, KBNN Hải Phòng kịp thời tham mưu với UBND thành phố phương án cân đối chi ngân sách, đảm bảo đủ nguồn để chi các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh; Thường xuyên tổ chức làm việc với các sở ngành của Thành phố nhằm tham mưu cho UBND Thành phố tháo gỡ các vướng mắc trong công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo xây dựng các cơ chế, định mức chi tiêu trình HĐNĐ thành phố ban hành.

KBNN Hải Phòng đã thường xuyên rà soát các khoản tạm ứng chi, đặc biệt là những khoản tạm ứng chi đầu tư phát triển lâu ngày chưa làm thủ tục thanh toán, KBNN đã tham mưu với lãnh đạo UBND thành phố có biện pháp xử lý đối với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư phát triển của thành phố.

Năm 2018, KBNN Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa hồ sơ kiểm soát chi, rút ngắn thời gian về việc cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. KBNN Hải Phòng cũng đã nỗ lực quyết tâm triển khai dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Kho bạc đến tất cả đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN Hải Phòng đã thường xuyên báo cáo UBND thành phố tạo điều kiện thuận lợi cũng như quyết liệt chỉ đạo các đơn vị sở, ngành thực hiện triệt để dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Kho bạc.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, năm 2018, KBNN Hải Phòng thực hiện quản lý ngân quỹ an toàn hiệu quả. Cụ thể, công tác kiểm soát chi NSNN, tính đến 31/12/2018, tổng chi NSNN qua KBNN Hải Phòng là 34.606 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi ngân sách địa phương là 18.285 tỷ đồng, bằng 87, 32% dự toán HĐND giao. Chi thường xuyên là 9.070 tỷ đồng, bằng 96,91% dự toán; Chi đầu tư cho các dự án địa phương quản lý qua KBNN Hải Phòng là 9.215 tỷ đồng, đạt 79,75% so với kế hoạch và bằng 102,03% so với cùng kỳ năm 2017.

Đối với kiểm soát đầu tư công, KBNN Hải Phòng đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2018 của từng dự án, nhất là với những dự án, công trình trọng điểm của thành phố, những dự án chưa giải ngân, có tỷ lệ giải ngân thấp, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Cùng với đó, KBNN Hải Phòng cũng đã thực hiện thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN tại KBNN cấp huyện không có tổ chức phòng từ 1/7/2018 cũng mang lại nhiều kết quả tích cực. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Hải Phòng đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán 1.897 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định với tổng số tiền 251.899 triệu đồng; thực hiện từ chối 41 khoản chi với số tiền là 8.166 triệu đồng.

Nỗ lực đổi mới, viết tiếp thành công trong năm 2019

Bước sang năm 2019, nhằm tiếp tục tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, KBNN Hải Phòng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tăng cường đẩy mạnh công tác ủy quyền, phối hợp thu Ngân sách Nhà nước, ứng dụng công nghệ rút ngắn thời gian thanh toán đối với các đối tượng nộp thuế, bao gồm cả thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu. Phối hợp cùng cơ quan Tài chính rà soát lại các quy định về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu của Ngân sách địa phương để tham mưu cho Chính quyền địa phương ban hành các quy định cho phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thứ hai, đẩy mạnh việc kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước đúng quy định, thường xuyên báo cáo các vướng mắc trong công tác chi NSNN với UBND thành phố để có biện pháp giải quyết kịp thời; Đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN phải có dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là triển khai hệ thống Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước, nhằm góp phần đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử của thành phố, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch nhất cho đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình chi tiêu Ngân sách Nhà nước.

Thứ tư, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất năng lực, trách nhiệm, và có tính chuyên nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất các tổ chức, cá nhân và đơn vị giao dịch.