Kho bạc Nhà nước Khánh Hoà chủ động phối hợp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Hoài Mai

Trong những tháng cuối năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hoà tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến KBNN; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hoà đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ công tác giải ngân vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước Khánh Hoà đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ công tác giải ngân vốn đầu tư công

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Lường được những khó khăn, thách thức, từ đầu năm 2021 đến nay, KBNN Khánh Hòa luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương tập trung rà soát, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, KBNN Khánh Hòa ban hành các văn bản hướng dẫn, đề ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, KBNN Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán).

Lũy kế thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 kiểm soát qua KBNN Khánh Hòa tính đến ngày 30/9/2021 đã đạt 1.788,4 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 69,9% kế hoạch vốn Tỉnh giao.

KBNN Khánh Hòa cũng thường xuyên nhắc nhở các chủ đầu tư gia hạn bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo đúng quy định; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán trong thời hạn 04 ngày (kể từ ngày khối lượng được nghiệm thu) làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng…

Với nỗ lực đó, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 kiểm soát qua KBNN Khánh Hòa tính đến ngày 30/9/2021 đã đạt 1.788,4 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 69,9% kế hoạch vốn Tỉnh giao.

Phát huy kết quả đạt được, trong “chặng nước rút” cuối năm 2021, KBNN Khánh Hoà tiếp tục đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến KBNN; Tăng cường tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.