Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa: Thu ngân sách kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ

Khánh Chi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện thu ngân sách nhà nước là 28.170 tỷ đồng, đạt 79,2% so với dự toán, thực hiện chi ngân sách là 24.887 tỷ đồng. Kết quả này là nền tảng quan trọng để đơn vị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung nguồn thu kịp thời, thực hiệm kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.
Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung nguồn thu kịp thời, thực hiệm kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

Bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, 6 tháng đầu năm 2024, KBNN Thanh Hóa đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và của chính quyền địa phương…

Đồng thời tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân Tỉnh trong công tác chỉ đạo, đôn đốc tất cả các khoản thu vào ngân sách nhà nước kịp thời, đầy đủ và chính xác; hạch toán, phân chia cho các cấp ngân sách đúng chế độ quy định.

 

KBNN Thanh Hóa đã trung nguồn thu kịp thời, thực hiệm kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, KBNN Thanh Hóa phối hợp thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 28.170,7 tỷ đồng, đạt 79,2% so với dự toán; thực hiện chi ngân sách nhà nước là 24.887 tỷ đồng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa KBNN các huyện, thị xã, thành phố với ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn. Hiện nay, với 57 điểm phối hợp thu cùng với các điểm chấp nhận thẻ POS và 25 trụ sở giao dịch của KBNN đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định; đảm bảo tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính đặc biệt là về thời gian kiểm soát, thanh toán, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định; tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do...

Cùng với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh trong quản lý điều hành về kế hoạch và sử dụng nguồn vốn đầu tư, công tác quyết toán vốn và chuyển nhiệm vụ chi đối với các dự án không thực hiện hết kế hoạch năm và nhập dự toán vào chương trình TABMIS; Thường xuyên phối hợp và gửi văn bản kịp thời tới chủ đầu tư tình hình thu nộp ngân sách nhà nước, xác nhận công nợ các khoản nợ vay đến hạn. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của KBNN để tháo gỡ vướng mắc trong công tác kiểm soát chi.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, KBNN Thanh Hóa đã trung nguồn thu kịp thời, thực hiệm kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, KBNN Thanh Hóa phối hợp thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 28.170,7 tỷ đồng, đạt 79,2% so với dự toán; thực hiện chi ngân sách nhà nước là 24.887 tỷ đồng tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục phát huy trong 6 tháng cuối năm, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.