Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. Ngay từ đầu năm, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 298/UBND-KTN ngày 02/02/2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Xác định công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.
Tăng cường kiểm soát chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Tăng cường kiểm soát chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Chủ động nghiên cứu kỹ về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) và một số cơ chế đặc thù theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN)... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được KBNN Đắk Nông chú trọng triển khai nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách.