Không cho phép kéo dài kế hoạch vốn sang năm sau

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đó là tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 4575/BTC-ĐT về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 vừa được Bộ Tài chính ký ban hành ngày 10/4/2014 để thúc đẩy việc giải ngân vốn năm 2014.

KBNN căn cứ nguồn vốn NSNN và TPCP theo kế hoạch đã được giao cho các đơn vị để thực hiện việc kiểm soát chi. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
KBNN căn cứ nguồn vốn NSNN và TPCP theo kế hoạch đã được giao cho các đơn vị để thực hiện việc kiểm soát chi. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước (KBNN), số vốn đầu tư đã thanh toán  trong quý I/2014 đạt thấp so với kế hoạch giao. Theo đó, để thúc đẩy việc giải ngân kế hoạch năm 2014 đối với vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ (TPCP), Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn TPCP tại Nghị quyết số 01/NQ- CP của Chính phủ và dự toán NSNN năm 2014, cùng các quy định hiện hành khác.

Trên cơ sở quyết định giao vốn, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2014 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các bộ, ngành còn lại chưa phân bổ chi tiết, đề nghị khẩn trương phân bổ và gửi về Bộ Tài chính đảm bảo thời gian  theo đúng quy định.

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn NSNN, vốn TPCP, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ ngay với KBNN, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm.

KBNN căn cứ nguồn vốn NSNN và TPCP theo kế hoạch đã được giao cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc kiểm soát chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dựa án, đảm bảo không có trường hợp nào không có vốn để thanh toán ngay cho các dự án. Trường hợp nếu chủ đầu tư đã nộp đủ hồ sơ theo quy định mà KBNN chậm thanh toán, KBNN sẽ phải chịu trách nhiệm về việc giải ngân chậm số vốn đã được giao của các đơn vị này.

Đặc biệt, trong công văn nêu rõ, không cho phép kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ NSNN, TPCP thuộc kế hoạch năm 2014 sang năm 2015 (chỉ được phép kéo dài kế hoạch vốn năm 2014 đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép).

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức giao ban giữa các chủ đầu tư với các ban quản lý dự án hàng tháng và hàng quý về tình hình thực hiện và thanh toán các dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy việc giải ngân nhanh. Đồng thời, cần có các biện pháp để yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và có chế tài xử lý nếu các chủ đầu tư không thực hiện hết kế hoạch vốn đã được giao.

Bộ Tài chính sẽ thông báo công khai số liệu thanh toán định kỳ hàng quý đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản NSNN và vốn TPCP, để giúp các đơn vị thấy được tỷ lệ thanh toán của mình, đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.