Thông tư 44/2017/TT-BTC:

Khung giá tính thuế đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau


Ngày 12/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Thông tư ban hành khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước thiên nhiên và yến sào thiên nhiên.
Theo đó, giá tính thuế tài nguyên môi trường phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên và lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu của loại tài nguyên tương ứng.
Đối với những loại tài nguyên qua sản xuất chế biến mới bán ra thị trường thì giá tính thuế tài nguyên khai thác là giá đã trừ đi chi phí chế biến.
Thông tư quy định điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên đối với một số trường hợp sau:
- Bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên nếu phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định.
- Điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên khi giá tài nguyên biến động lớn trên thị trường (cụ thể giá tài nguyên thiên nhiên tăng vượt 20% so với mức giá tối đa và giảm quá 20% so với mức giá tối thiểu).
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 44/2017/TT-BTC.