Kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp


Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố định kỳ kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. Nguồn: internet
BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố định kỳ kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. Nguồn: internet

Tại Công văn số 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan BHXH để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019.

Trước ngày 25/10/2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển Danh mục điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo đúng quy định về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện; Đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

BHXH Việt Nam đề nghị, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh thực hiện đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Bưu điện tỉnh; Thường xuyên phối hợp với BHXH các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi trả cho cơ quan BHXH, người hưởng, các đơn vị liên quan và cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Bưu điện các tỉnh rà soát tất cả các điểm chi trả trên địa bàn, đặc biệt những điểm chi trả cần cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm 2019; thực hiện di chuyển các điểm chi trả tại tầng cao, gây khó khăn cho người hưởng. Điểm chi trả phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH; Nâng cao công tác an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả tại điểm chi trả theo quy định.

Cũng tại Công văn số 3799/BHXH-TCKT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh đôn đốc cơ quan bưu điện tổng hợp Danh mục điểm chi trả thời điểm hiện tại để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh; Báo cáo Danh mục điểm chi trả về Trung tâm Truyền thông trước ngày 30/10/2019 để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh định kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng.