Kinh doanh cho thuê phần mềm không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

PV.

Công ty chúng tôi hoạt động bên lĩnh vực phần mềm, có hoạt động cho thuê phần mềm lấy tiền hàng tháng, khi xuất hóa đơn cho khách hàng công ty chúng tôi xuất hóa đơn không chịu thuế hay là chịu thuế 10%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cơ quan thuế có hướng dẫn như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin hướng dẫn giải thích từ ngữ trong Nghị định này như sau:

“1. Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.

10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Tại Điều 11, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

21.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty độc giả có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê phần mềm (dịch vụ cho thuê) thì hoạt động này không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thuế suất thuế GTGT được áp dụng cho hoạt động này là 10% theo quy định.

Cục Thuế trả lời để độc giả Nguyễn Thị Phương biết và thực hiện.