Kinh phí tinh giản biên chế đối với Hà Nội điều chỉnh thế nào?

Theo Chinhphu.vn

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của Thành phố theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 2 năm 2017).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, phê duyệt Danh sách và kinh phí để chi trả cho 34 công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; cán bộ cấp xã được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2017 của ngân sách cấp thành phố hơn 1,65 tỷ đồng; nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND Thành phố và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị gần 12,7 triệu đồng.    

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; cán bộ cấp xã được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chi trả cho công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; cán bộ cấp xã theo đúng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Theo đó,các Sở Tài chính, Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.