VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
3 tiêu chí đối với chứng khoán được thành viên bù trừ cho phép nộp làm tài sản ký quỹ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

3 tiêu chí đối với chứng khoán được thành viên bù trừ cho phép nộp làm tài sản ký quỹ

Theo quy định tại Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, kể từ ngày 27/8/2021, chứng khoán được thành viên bù trừ cho phép nhà đầu tư nộp làm tài sản ký quỹ phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Quản lý tài sản ký quỹ cần lưu ý gì?

Sử dụng tài khoản tiền gửi ký quỹ và chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư như thế nào?

Nhà đầu tư chứng khoán phái sinh thực hiện ký quỹ với thành viên bù trừ ra sao?

Quyết liệt kiểm soát giao dịch ký quỹ

Quản lý tài khoản, tài sản ký quỹ của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh?

Theo khoản 16, Điều 3, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh thì tài sản ký quỹ bù trừ (tài sản ký quỹ) là tiền chứng khoán và tài sản khác theo quy định của Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư và thành viên bù trừ.

Theo khoản 1, Điều 14, Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhà đầu tư và thành viên bù trừ được sử dụng tiền và chứng khoán để thực hiện ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh.

Theo khoản 2, Điều 14, Thông tư số 58/2021/TT-BTC, chứng khoán được thành viên bù trừ cho phép nhà đầu tư nộp làm tài sản ký quỹ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Thứ nhất, là chứng khoán có trong danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố theo quy định tại Khoản 3 Điều 14.

Thứ hai, không phải là tài sản bảo đảm trong các giao dịch theo quy định pháp luật dân sự về giao dịch tài sản bảo đảm, kể cả cổ phiếu được mua trong giao dịch vay mua ký quỹ; không phải là tài sản đang bị phong tỏa bởi tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật liên quan hoặc không phải là tài sản đang được cho vay theo quy định pháp luật.

Thứ ba, đáp ứng các tiêu chí khác của thành viên bù trừ.

Ngoài ra, theo Điều 10, Thông tư số 58/2021/TT-BTC, cần lưu ý rằng, khi ký quỹ ban đầu hoặc bổ sung ký quỹ, thành viên bù trừ được yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ hoàn toàn bằng tiền hoặc cho phép nhà đầu tư sử dụng một phần tài sản ký quỹ là chứng khoán theo tỷ lệ ký quỹ bằng tiền do thành viên bù trừ quy định nhưng không thấp hơn tỷ lệ ký quỹ bằng tiền theo quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM