VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng của tổ chức kinh doanh chứng khoán như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng của tổ chức kinh doanh chứng khoán như thế nào?

Kể từ ngày 1/1/2021, tổ chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo bất thường theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

[Infographics] 07 nghiệp vụ môi giới nào công ty chứng khoán không được làm?

Điều kiện để công ty chứng khoán được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh?

07 điều công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được làm

Công ty chứng khoán hạn chế đầu tư vào những lĩnh vực gì?

Ngày 13/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Quy định về chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng, Điều 12, Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, các tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thực hiện hai chế độ báo cáo gồm: Chế độ báo cáo định kỳ và chế độ báo cáo bất thường.

Đối với chế độ báo cáo định kỳ, hàng tháng, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày kết thúc tháng theo mẫu quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tháng.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán là công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh chứng khoán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 và 31/12 theo mẫu quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC sau khi đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Các báo cáo này phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu và công bố cùng với thời điểm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Đối với chế độ báo cáo bất thường, kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC một tháng hai lần (dữ liệu tại ngày 15 và 30 hàng tháng). Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày 15 và 30 hàng tháng.

Kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 150%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng một tuần một lần theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trước 16 giờ ngày thứ sáu hàng tuần.

Kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng giảm xuống dưới 120%, tổ chức kinh doanh chứng khoán hàng ngày phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trước 16 giờ hàng ngày.

Cũng theo Điều 12, Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán được thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt và vượt 180% của các kỳ báo cáo trong 03 tháng liên tục.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM