Lan toả sâu rộng phong trào học tập và làm theo Bác trong ngành Tài chính

PV.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Nhờ đó, phong trào học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành Tài chính, tạo động lực quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã xây dựng Kế hoạch số 02-KH/BCS ngày 04/11/2016 và Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 313-KH/ĐU ngày 13/11/2016 về việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Ngành và Đảng bộ Bộ Tài chính.

Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị mình. Đến nay, toàn ngành Tài chính đã tổ chức được 29 hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo các tổ chức quần chúng và các cơ quan báo chí ở các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành; đồng thời, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp giao ban tháng, quý đều thông qua Nghị quyết của Đảng ủy tới cán bộ chủ chốt và phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Tài chính, nhiều tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trực thuộc Bộ đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của Ngành, cơ quan, đơn vị để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm trong cơ quan đơn vị như: Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa Bộ trưởng và các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự đảng với đoàn viên thanh niên của Bộ để lắng nghe tiếng nói và thẩm định niềm tin của lớp trẻ đối với cán bộ, đảng viên; phát hành sổ tay, hướng dẫn làm theo Bác...

Phong trào học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ Bộ Tài chính thời gian qua đã thực sự chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành Tài chính. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ngày càng nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Tài chính thông qua tiếp xúc cử tri đã lựa chọn được các vấn đề cần tập trung giải quyết về kinh tế tài chính trong thời kỳ đổi mới đất nước, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Một số tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị đã tập

trung giải quyết các vấn đề nổi cộm về công tác tổ chức cán bộ trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, về chế độ lương, thưởng… đưa lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Phong trào học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ Bộ Tài chính thời gian qua đã thực sự chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành Tài chính. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ngày càng nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tích cực triển khai phong trào học tập và làm theo Bác, một số đảng bộ, chi bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị như: Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ quốc gia, Đảng bộ Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã làm tốt vai trò gương mẫu của người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền về rèn luyện chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, chính quyền thực hiện nghiêm việc xây dựng đoàn kết nội bộ, phê và tự phê bình.

Phong trào học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ Bộ Tài chính thời gian qua đã thực sự chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành Tài chính. Nhờ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ngày càng nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao; Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự giác phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Thực hiện “Nói đi đôi với làm”, đẩy mạnh “Tự phê bình và phê bình”...

Qua thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã chủ động, gương mẫu trong tham mưu, đề xuất giải quyết công việc. Nhờ đó, việc xử lý công việc, tiếp dân được cán bộ, đảng viên thực hiện tốt với thái độ khách quan, văn minh, lịch sự và đúng quy chế, quy định. Đảng bộ Thanh tra, Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp, Chi bộ Cục Công sản, Chi bộ Vụ Pháp chế… là những tổ chức đảng điển hình trong việc rèn luyện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên….

Tạo động lực quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018

Phong trào học tập và làm theo Bác đã trở thành phong trào thường xuyên, liên tục đối với mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tài chính, gắn học tập và làm theo Bác với triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Từ sự chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Đảng ủy Bộ Tài chính, năm 2018, công tác thu ngân sách nhà nước đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tính đến 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng so dự toán. Trong đó, thu ngân sách Trung ương ước đạt 104,3% so dự toán, thu ngân sách địa phương về tổng thể đạt 112,5% so dự toán.Bên cạnh đó, công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế được Bộ Tài chính quyết liệt triển khai và đạt kết quả tích cực. Năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015; cắt giảm được 536 đầu mối.

Về cải cách thủ tục hành chính, năm 2018, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; cắt giảm 92 điều kiện, đơn giản hóa 98 điều kiện, Bộ Tài chính đã kiến nghị sửa đổi 6 luật và 16 nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp...