Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu

Minh Hà

Từ ngày 15/6/2023, việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu.
Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thông tư số 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 3 về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu.

Cụ thể, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các điều kiện sau: Không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở để đầu tư xây dựng công trình; Không thuộc các trường hợp quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở; Đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; Có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu, hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu.

Đồng thời, khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Thông tư số 03/2023/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2023.