Luật Đất đai (sửa đổi): Để định giá đất phù hợp thực tế


Để thực hiện chính sách tốt về dất đai, đảm bảo giữa Nhà nước và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất luôn là những vấn đề xã hội quan tâm và cũng là những trăn trở của những nhà quản lý, các chuyên gia và của các doanh nghiệp bất động sản.