Luật Hải quan 2014 tạo chuyển biến rõ rệt về cải cách thủ tục hành chính

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Ngày 25/7/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 9296/CT-TCHQ về việc triển khai thi hành Luật Hải quan năm 2014.

Luật Hải quan 2014 tạo chuyển biến rõ rệt về cải cách thủ tục hành chính
Luật Hải quan 2014 sẽ có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Nguồn: Internet
Luật Hải quan đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật này thay thế Luật Hải quan số 29/2001/QH10 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan  số 42/2005/QH11 năm 2005.
 
Luật Hải quan có ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác cải cách, hiện đại hóa Hải quan Việt Nam, tạo nền tảng pháp luật mới thực hiện chiến lược phát triển hải quan, chiến lược phát triển tài chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Luật Hải quan đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, làm thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ thủ công truyền thống, bán điện tử sang thực hiện thông quan điện tử. Đồng thời, Luật cũng khắc phục các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hải quan hiện hành; tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật hải quan và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật liên quan.
 
Để tổ chức thi hành Luật một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện 2 nhóm công việc.
 
Một là, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Hải quan. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật; phổ biến, giáo dục và tuyên truyền về Luật Hải quan cho các cán bộ chủ chốt trong Ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu triển khai thực hiện Luật; thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ triển khai thi hành Luật.
  
Hai là, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Luật Hải quan, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thông qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động hải quan, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nên hình ảnh tốt đẹp về Hải quan Việt Nam ở trong nước và quốc tế...
Chỉ thị cũng ban hành kèm theo kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật Hải quan.