Một số công ty đại chúng sẽ phải kiểm toán lại báo cáo tài chính

Chí Tín

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Báo cáo tổng kết kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán 2019. Đối với báo cáo tài chính của các công ty đại chúng liên quan đến hồ sơ kiểm toán có chất lượng chưa đạt yêu cầu, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu các công ty đại chúng thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có biện pháp xử lý đối với các trường hợp kiểm toán viên có thiếu sót, sai phạm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có biện pháp xử lý đối với các trường hợp kiểm toán viên có thiếu sót, sai phạm.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ trì tổ chức kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2019 tại 10 doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo kế hoạch.

Đó là các Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, Công ty PwC, Kiểm toán An Việt, Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, Kiểm toán VACO, Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Các công ty còn lại là Deloitte Việt Nam, TNHH PKF Việt Nam, Grant Thornton  và Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp được kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 157/2014/TT-BTC và theo Quyết định số 1281/QĐ-UBCK ngày 18/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành tài liệu hướng dẫn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có biện pháp xử lý đối với các trường hợp kiểm toán viên có thiếu sót, sai phạm.

Cụ thể, đình chỉ tư cách kiểm toán viên chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với các kiểm toán viên Nguyễn Viết Long và Lê Thùy Dương của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Các kiểm toán viên này có sai phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Đối với các kiểm toán viên Văn Nam Hải và Phạm Thị Ánh Dương của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt có sai phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.