Mức khấu trừ bảo hiểm xe cơ giới xác định thế nào?

Văn Thế

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng mức khấu trừ bảo hiểm xe cơ giới cần căn cứ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật có liên quan và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm để thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gửi câu hỏi đến Bộ Tài chính, một bạn đọc cho biết, tại quy tắc bảo hiểm xe cơ giới của các doanh nghiệp bảo hiểm có điều khoản áp dụng về mức khấu trừ: " Bảo hiểm... áp dụng mức khấu trừ tối thiểu 500.000 đồng/vụ tổn thất".

Trong thực tế, các doanh ngiệp bảo hiểm áp dụng mức khấu trừ không thống nhất, áp dụng 550.000 đồng/vụ (bao gồm chi phí sửa chữa 500.000 và thuế giá trị gia tăng 50.000 đồng hoặc 500.000 đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng). Bạn đọc hỏi cách áp dụng khấu trừ nào của doanh nghiệp bảo hiểm là đúng.

Giải đáp vướng mắc trên, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Kinh doanh bảo hiểm, số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí để xác định giá thị trường và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng quy định, thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Trên thị trường bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm thường ban hành quy tắc bảo hiểm xe cơ giới với quy định mức khấu trừ tối thiểu là 500.000 đồng/vụ tổn thất. Mức khấu trừ cụ thể căn cứ trên cơ sở Quy tắc bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Do đó, Bộ Tài chính cho biết, việc áp dụng mức khấu trừ cần căn cứ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật có liên quan và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm để thực hiện.