Chi hỗ trợ nhân đạo đến 30% mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới

Văn Thế

Chi hỗ trợ nhân đạo là một trong những mục đích sử dụng của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chi hỗ trợ nhân đạo là một trong những mục đích sử dụng của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
Chi hỗ trợ nhân đạo là một trong những mục đích sử dụng của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

So với các quy định trước đây, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã mở rộng đối tượng và nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Theo đó, trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại thì mức hỗ trợ nhân đạo là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện tạm ứng bồi thường theo quy định, Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định, việc chi trả hỗ trợ nhân đạo phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng quy định.