Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên chi hỗ trợ nhân đạo, hạn chế tổn thất và tuyên truyền, giáo dục

Trọng Đồng

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên thực hiện các nội dung chi hỗ trợ nhân đạo, chi công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ và chi tuyên truyền, giáo dục đảm bảo phù hợp với mục tiêu thành lập Quỹ.

Khánh thành đèn tín hiệu giao thông tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.
Khánh thành đèn tín hiệu giao thông tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm: Đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Thu từ lãi tiền gửi; Số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm trước được chuyển sang năm sau sử dụng; Các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tỷ lệ của từng nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều này, ưu tiên thực hiện các nội dung chi hỗ trợ nhân đạo, chi công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ và chi tuyên truyền, giáo dục đảm bảo phù hợp với mục tiêu thành lập Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Theo đó, tại Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể tỷ lệ của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Cụ thể, mức chi hỗ trợ nhân đạo không thấp hơn 25% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (nếu có); Mức chi công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ không vượt quá 20% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (nếu có).

Mức chi tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (nếu có).

Chi hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Chi hỗ trợ khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Chi hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. Chi cho hoạt động của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN và hoạt động của Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. Chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới không vượt quá 8% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Như vậy, tỷ lệ từng nội dung chi của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã thể hiện các ưu tiên trong nội dung chi của Quỹ, phù hợp với mục tiêu thành lập Quỹ. Theo đó, Quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an toàn xã hội.