Ngân hàng Nhà nước chính thức sửa đổi Thông tư 02

Theo bizlive.vn

(Tài chính) Điểm quan trọng nhất trong việc sửa đổi Thông tư 02 lần này là tiếp tục lùi thời hạn áp dụng phân loại nợ theo Thông tư 02 đến hết 31/12/2014. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro với trái phiếu do VAMC phát hành để mua nợ xấu của các ngân hàng này.

TCTD định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật. Nguồn: internet
TCTD định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật. Nguồn: internet
Thống đốc NHNN vừa ban hành Thông tư số 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT- NHNN quy định về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
Điểm đáng chú ý trong Thông tư 09 là NHNN cho phép tiếp tục giãn việc phân loại nợ mới theo Thông tư 02 đến hết ngày 31/12/2014 thay vì đến 30/6/2014 như quy định trước đây.
 
Tuy nhiên, NHNN yêu cầu trong thời gian chưa áp dụng các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tự phân loại nợ và gửi kết quả cho Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) để tổng hợp và giám sát.
 
Cũng theo quy định tại Thông tư 09, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) phải trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, để mua nợ xấu của TCTD thực hiện theo quy định.
 
Thông tư cũng yêu cầu TCTD định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị của tài sản bảo đảm phù hợp với giá trị thị trường khi tính số tiền phải trích lập dự phòng cụ thể.
 
Ngoài ra, NHNN cũng cho phép các TCTD cũng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn, và yêu cầu TCTD phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ.
 
Thông tư nêu rõ việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần. Đồng thời TCTD phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, không được tiếp tục cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ nếu khách hàng không có khả năng trả nợ đúng theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại...
 
Theo quy định tại Thông tư 09, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.
 
Ngoài ra, đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật và các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này được phân loại tối thiểu vào nhóm 3 và tùy theo thời gian quá hạn kể từ ngày ra quyết định thu hồi nợ hoặc kể từ ngày phải thu hồi theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này phải được phân loại vào nhóm 4 hoặc nhóm 5 tương ứng.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2014.