Ngành thuế Hà Tĩnh: Tích cực triển khai công tác cải cách hành chính về thuế

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Trên cơ sở các quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về các thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế Hà Tĩnh đang rà soát các vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật về thuế, các quy trình quản lý, việc in, bán hóa đơn, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế...; những vướng mắc trong việc phối hợp với các cấp, các ngành liên quan đến công tác thuế; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm các thủ tục hành chính thuế và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các nội dung liên quan đến người nộp thuế (NNT).

Ngành thuế Hà Tĩnh: Tích cực triển khai công tác cải cách hành chính về thuế
Cục Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian cho NNT. Nguồn: internet

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, Hải quan; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho Người nộp thuế; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với Người nộp thuế (NNT) và đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho NNT; Đề án của UBND Tỉnh về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND và các cơ quan tham mưu (Đề án 3713); Ngày 19/8/2014, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong ứng xử của công chức thuế Hà Tĩnh đối với NNT và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian cho NNT.

Trong những năm qua, Cục Thuế Hà Tĩnh luôn xem công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế đã nhận được sự chỉ đạo của các cấp, của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, ngành chức năng, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Nhờ vậy, công tác triển khai thực hiện pháp luật về thuế, thực hiện nhiệm vụ chính trị thu ngân sách và cải cách thủ tục hành chính thuế đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả thu ngân sách trong những năm gần đây tăng nhanh, với số thu năm sau cao hơn nhiều so với năm trước, đưa Hà Tĩnh từ địa phương có số thu thấp và tương đối thấp của cả nước, đến nay thành tỉnh có số thu trung bình khá; Việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thuế và công tác cải cách hành chính thuế của ngành Thuế được ghi nhận và đánh giá cao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài của tỉnh.

Để thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu thời gian và chi phí của NNT trong tiếp xúc với cơ quan thuế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thu ngân sách và tạo thuận lợi cho NNT, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, ngành Thuế cần có chương trình hành động với nội dung cải cách và thời gian thực hiện cụ thể; có sự chỉ đạo, giám sát và sơ, tổng kết cải cách thủ tục hành chính. Việc cải cách thủ tục hành chính gắn liền với thực hiện Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của cơ quan thuế các cấp với việc tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuế các cấp để đem lại hiệu quả, cụ thể là:

Trên cơ sở các quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về các thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế rà soát các vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật về thuế, các quy trình quản lý, việc in, bán hóa đơn, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán, miễn, giảm, hoàn thuế, ưu đãi thuế; vướng mắc trong việc phối hợp với các cấp, các ngành liên quan đến công tác thuế. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm các thủ tục hành chính thuế và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các nội dung liên quan đến NNT, cơ quan thuế; không tự ý đặt ra bất cứ thủ tục nào không có trong quy định, gây khó khăn cho NNT trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách thuế.

Mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế qua Ngân hàng; Xây dựng trao đổi thông tin với các ngành liên quan nhất là thu về đất, trước bạ đất. Cung cấp hướng dẫn các biểu mẫu để các ngành thực hiện đúng quy định,  không để NNT đi lại nhiều nơi, nhiều lần. Thực hiện thu trước bạ, bán hóa đơn tất cả các ngày làm việc trong tuần, để tạo thuận lợi cho NNT thực hiện nộp thuế nhanh chóng, thuận lợi.

Cục Thuế thực hiện rà soát kỹ các thủ tục hành chính cấp Cục thuế và cấp Chi cục thuế liên quan đến người nộp thuế để đề nghị cắt giảm thủ tục không cần thiết, và giảm thiểu thời gian giải quyết các nội dung liên quan đến NNT. Cụ thể theo quy định, thời hạn tối đa giải quyết hồ sơ đăng ký thuế là 03 ngày, phấn đấu rút xuống tối đa không quá 2 ngày; Hoàn thuế trước kiểm tra sau 06 ngày, giảm xuống tối đa không quá 4 ngày; Kiểm tra trước hoàn thuế sau 40 ngày, giảm xuống tối đa không quá 25 ngày; Miễn giảm thuế là 30 ngày, giảm xuống tối đa không quá 20 ngày; Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 05 ngày, giảm xuống tối đa không quá 2 ngày; Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 10 ngày, giảm xuống tối đa không quá 7 ngày; Hướng dẫn chính sách thuế bằng văn bản 10 ngày, giảm xuống tối đa không quá 7 ngày; Công tác kiểm tra thuế 5 ngày và thanh tra thuế 15 ngày, phấn đấu thực hiện không phải gia hạn thêm thời gian thanh tra, kiểm tra và những vụ việc thanh tra đơn thuần ít phức tạp thì thời gian thực hiện 5-7 ngày làm việc. Yêu cầu các Chi cục, các Phòng Văn phòng Cục tiếp nhận các nội dung liên quan trên của NNT phải thực hiện chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan giải quyết ngay, phấn đầu giảm thiểu thời gian tối đa giải quyết các nội dung công việc liên quan đến NNT; Trường hợp chưa đầy đủ thủ tục hoặc cần thiết điều chỉnh, bổ sung số liệu, hồ sơ thì hướng dẫn một lần hoặc làm thông báo gửi doanh nghiệp, NNT theo quy định; Tuyệt đối không để NNT phải bổ sung hồ sơ nhiều lần hay có đầy đủ thủ tục mà không được giải quyết ngay.

Để thực hiện tốt các vấn đề trên, Cục thuế Hà Tĩnh đã làm rõ công việc, trách nhiệm từng vị trí, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc, quy định về chế độ trách nhiệm, hình thức khen thưởng, kỷ luật nhất là các bộ phận liên quan giải quyết công việc của NNT. Thường xuyên lấy việc hài lòng của NNT làm mục đích trong việc cải cách hành chính và quản lý thuế.

Tin tưởng rằng với sự quyết liệt của ngành thuế Hà Tĩnh trong việc cải cách các thủ tục hành chính,  nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.