Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ: Đẩy mạnh cải cách đáp ứng yêu cầu mới

Văn Học

(Tài chính) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ là một trong những giải pháp trọng tâm luôn được ngành Thuế Phú Tho đặt lên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, trong những năm quan, ngành Thuế Phú Thọ đã gặt hái được nhiều thành công không chỉ trong nhiệm vụ thu ngân sách mà cả trong phục vụ người nộp thuế...

Tuyên dương doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế luôn được ngành Thuế Phú Thọ quan tâm thực hiện hàng năm.
Tuyên dương doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế luôn được ngành Thuế Phú Thọ quan tâm thực hiện hàng năm.

Để đẩy mạnh hơn nữa các nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2010-2020 đã được Chính phủ phê duyệt và các kế hoạch cải cách của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đáp ứng yêu cầu mọi nhiệm vụ, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2013-2015, với nhiều nội dung trọng tâm và được thực hiện theo lộ trình cụ thể. Trong đó, nội dung thể chế thuế, ngành Thuế tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thi hành các Luật thuế:  Giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực cũng được ngành Thuế địa phương hết sức chú trọng bằng việc tiếp tục điều chỉnh cơ cấu cán bộ, công chức cho phù hợp; tuyển dụng công chức theo kết quả thi tuyển và bồi dưỡng kiến thức cho công chức mới; đổi mới công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu theo từng chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, đảm bảo liêm chính trong thực thi công vụ.

Đối với lĩnh vực tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (NNT), đơn vị tập trung xây dựng, triển khai đa đạng các phương pháp, hình thức tuyên truyền, hỗ trợ; áp dụng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ hiện đại; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”; nâng cấp, vận hành trang thông tin điện tử hướng thân thiện, thiết thực và hiệu quả. Ngành Thuế tiếp tục công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý tại trụ sở cơ quan thuế các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để NNT biết, giám sát việc thực thi pháp luật thuế của công chức thuế.

Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra NNT, ngành Thuế tham gia xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra toàn ngành trên cơ sở áp dụng phương pháp quản lý rủi ro; thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế theo hướng thống nhất, hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp và hiệu quả.                                                                                 

Một nội dung khác sẽ được triển khai quyết liệt là việc quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế. Cụ thể: Ngành sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký thuế điện tử; tham gia xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thống nhất mã số thuế với mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cá nhân; nghiên cứu tham gia tái thiết kế quy trình quản lý đăng ký thuế đảm bảo tính hiện đại, tự động và tích hợp cao…

Đơn vị sẽ phối hợp với các doanh nghiệp CA, T-VAN triển khai dịch vụ khai thuế điện tử; kiểm tra rà soát, bảo đảm thực hiện việc kê khai thuế theo quý theo Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung; phối hợp để chuyển đổi, tích hợp ứng dụng kê khai thuế điện tử hiện hành với hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp. Đồng thời, ngành tích cực chuẩn bị các điều kiện, phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai việc thu nộp thuế điện tử; tiếp tục tham gia tái thiết kế quy trình nghiệp vụ liên quan đến xử lý nộp thuế đảm bảo tính hiện đại, tự động cao; triển khai phương thức hoàn thuế cho NNT thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại; chuẩn bị các điều kiện để triển khai hệ thống kế toán thuế nội địa mới.

Đối với quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, ngành Thuế tiếp tục tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý nợ theo hướng hiện đại hoá, tự động hoá và tích hợp cao; nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ quản lý.

 Ngoài ra, việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin gắn với hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật và hiện đại hoá cơ sở vật chất cũng được ngành Thuế chú trọng triển khai thực hiện.