Một số vấn đề đặt ra trong triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Một số vấn đề đặt ra trong triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Ngày 23/4/2022, Quyết định số 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được ban hành. Việc thực hiện thành công Chiến lược này có vai trò rất quan trọng trong củng cố nguồn lực cho ngân sách nhà nước theo hướng bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện Chiến lược đòi hỏi cần phải có lộ trình và bước đi phù hợp.
Toàn ngành Thuế phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế trong thời kỳ mới

Toàn ngành Thuế phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế trong thời kỳ mới

Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, ngành Thuế Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo mục tiêu bao quát, mở rộng nguồn thu, chống thất thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN).
Một số vấn đề pháp lý về hoạt động đại lý thuế

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động đại lý thuế

Trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 24/4/2022 của Thủ tướng chính phủ, đại lý thuế được coi là một trong những lĩnh vực trọng yếu cần hoàn thiện thể chế quản lý thuế. Tuy nhiên, sự phát triển của đại lý thuế hiện nay vẫn chưa tương xứng với vai trò, tầm quan trọng của đại lý thuế trong việc nâng cao năng lực quản lý thu thuế, thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế. Bài viết đề cập tới một số bất cập và khuyến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành về đại lý thuế.
Đẩy nhanh xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Đẩy nhanh xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện Tổng cục Thuế đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược và 13 đề án thành phần để báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt làm cơ sở để triển khai toàn hệ thống.
Đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Việc tiếp tục đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế đến năm 2030 là hết sức cần thiết, có ý nghĩa và vai trò quan trọng nhằm kịp thời thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách hệ thống thuế trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 cũng như định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược tài chính trong thời gian tới.
Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước (NSNN), xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam.
Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp thông lệ quốc tế

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp thông lệ quốc tế

Một trong những mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 là hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.
Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Chiều ngày 23/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo "Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030". Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Tư vấn thuế Việt Nam.
Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy những kết quả đạt được, trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, ngành Thuế sẽ tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...