Nghĩa vụ của VNX trong giám sát giao dịch chứng khoán

PV.

Ngày 08/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTC hướng dẫn Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, trong đó quy định rõ một số nghĩa vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể theo Điều 4, Thông tư số 06/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, VNX chịu sự kiểm tra, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán quy định tại Thông tư này; có trách nhiệm báo cáo giải trình và kế hoạch khắc phục đối với các nội dung kết luận, kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả giám sát tuân thủ.

Đồng thời, báo cáo, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường giao dịch chứng khoán; Kiến nghị, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

VNX cũng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng và hàng năm theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BTC và thực hiện phân cấp nghĩa vụ báo cáo đối với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đồng thời, lưu trữ và bảo mật đối với hồ sơ, tài liệu, chứng từ và dữ liệu về nghiệp vụ chứng khoán theo quy định của pháp luật; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phục vụ công tác giám sát tuân thủ.

Ngày 08/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTC hướng dẫn Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thông tư này thay thế Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của VNX và các công ty con, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.