Nghĩa vụ trong việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư ngoại?

PV.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) hiện lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dự thảo Thông tư đưa ra một số quy định về nghĩa vụ của nhà đầu tư ngoại trong việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Dự thảo Thông của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong trường hợp lưu ký tài sản tại ngân hàng lưu ký, sau khi đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu ký theo nguyên tắc cứ mỗi một mã số giao dịch chứng khoán được cấp thì chỉ mở duy nhất một tài khoản lưu ký chứng khoán. 

Tuy nhiên, quy định tại điểm này không áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch.

Việc mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký thực hiện theo các quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Mọi bút toán thanh toán, lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện trên tài khoản này. 

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền chuyển toàn bộ danh mục chứng khoán từ một tài khoản lưu ký (tất toán tài khoản lưu ký) sang một tài khoản lưu ký khác. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lưu ký tài sản tại ngân hàng lưu ký như trên, nhà đầu tư nước ngoài phải đóng tài khoản lưu ký  cũ sau khi chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới.

Thủ tục chuyển danh mục chứng khoán giữa các tài khoản lưu ký thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này và các quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và  thanh toán chứng khoán.