VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

Ngày 16/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký Quyết định số 2071/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020" nhằm thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ Việt Nam xử lý nợ xấu

Về nợ xấu tại Trung Quốc hiện nay

Tái cơ cấu ngân hàng: Lấy lại chu kì tăng tốc

Nợ xấu “chạy”... đẹp

Bộ Tài chính khẳng định, mục tiêu của Kế hoạch hành động là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, các bộ, ngành và chính quyền các cấp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với NHNN Việt Nam và các bộ, ngành tăng cường năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, hoàn thiện thị trường chứng khoán, xây dựng khuôn khổ pháp lý về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ hỗ trợ cho việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. Tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh; Xử lý các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Về nhiệm vụ, Kế hoạch hành động nêu rõ, sau khi phương án tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do NHNN trình Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt, trong đó có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

Nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua, bán nợ của các DN, về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định của pháp luật nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Chủ trì, phối hợp với NHNN Việt Nam, các bộ, ngành, các cơ quan chủ quản của các DNNN và các cơ quan, tổ chức tín dụng liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các DNNN. Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán và chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, minh bạch vào thời điểm thích hợp. Chủ trì, phối hợp với NHNN Việt Nam, các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đối với các tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Kế hoạch hành động cũng nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể để triển khai đề án trong thời gian tới như: Chủ trì, phối hợp với NHNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến năm 2020 để đáp ứng đủ vốn theo chuẩn mực vốn của Basel II theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua, bán nợ của các DN, về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ; Chủ trì, phối hợp với NHNN, các bộ, ngành, các cơ quan chủ quản của các DNNN và các cơ quan, tổ chức tín dụng liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các DNNN; Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán và chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, minh bạch vào thời điểm thích hợp...
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM