Nhận thức của xã hội về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngày càng cao

Phạm Nga

Với số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn được xây dựng, công bố, ban hành hằng năm đã cho thấy nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của tiên chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật từng bước được nâng cao.

Chương trình 712 đã góp phần xây dựng được hệ thống gồm hơn 8.000 tiêu chuẩn trong tổng số hơn 13.000 TCVN.
Chương trình 712 đã góp phần xây dựng được hệ thống gồm hơn 8.000 tiêu chuẩn trong tổng số hơn 13.000 TCVN.

Trong giai đoạn 2010-2020, chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 712) đã đạt được kết quả nổi bật, tạo tiền cũng như khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.  

Theo đó, Chương trình 712 đã góp phần xây dựng được hệ thống gồm hơn 8.000 tiêu chuẩn trong tổng số hơn 13.000 TCVN, đóng góp 62% số lượng các tiêu chuẩn quốc gia và nâng tỉ lệ hài hòa trên 60% với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, với số lượng tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương được xây dựng, công bố, ban hành hằng năm đã cho thấy nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của tiên chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật từng bước được nâng cao.

Bên cạnh đó, môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh của nước ta, trong đó có sự đóng góp của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã được cải thiện và phát huy vai trò tích cực.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần vào sự triển kinh tế - xã hội của đất nước.