Quyết định 3545/QĐ-TCHQ:

Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015


Ngày 25/10/0016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3545/QĐ-TCHQ kèm theo Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 (bản chi tiết).

Quyết định nêu rõ, cuốn Niên giám chi tiết này được phổ biến đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, phục vụ cho các yêu cầu tra cứu các thông tin, các yêu cầu phân tích so sánh số liệu hàng năm về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời làm cơ sở để Chính phủ và các bộ, ngành dẫn chiếu tham khảo, làm tham mưu về chính sách kinh tế đối ngoại của Chính phủ và các nhu cầu khác của các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 3545/QĐ-TCHQ.