Phẩm chất đạo đức, phong cách người cán bộ công chức Tài chính Việt Nam

Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính

(Tài chính) Từ năm 2006, toàn đảng, toàn dân ta đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 06 CT-TW và hiện nay là Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính luôn xác định việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người không chỉ là việc làm thường xuyên mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính, ngành Tài chính trong sạch, vững mạnh hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị của ngành Tài chính với ý nghĩa quan trọng là giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hiểu sâu sắc hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cá nhân, tập thể, và mỗi cơ quan, đơn vị học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, xây dựng phong cách và ứng xử trong công việc, trong cuộc sống, trong quan hệ với đồng sự và trong thái độ ứng xử với nhân dân. Để chúng ta vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác của từng Đảng bộ, từng tổ chức cơ sở Đảng  sát với tình hình, đặc điểm của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang nổi lên, đang tồn đọng của mỗi đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng. Những nội dung cán bộ, đảng viên Tài chính cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1/ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong  để xây dựng phẩm chất, đạo đức phong cách người cán bộ đảng viên, cán bộ công chức ngành Tài chính Việt Nam “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”,” Cán bộ công chức là công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân”, “ Tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân”.

 Những lời dạy trên của Bác đối với cán bộ công chức là di sản tinh thần thiêng liêng, là khái quát về hình mẫu người cán bộ công chức Việt Nam, là kim chỉ nam, là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động của cán bộ công chức nói chung và cán bộ công chức ngành Tài chính chúng nói riêng. Những lời dạy của Người là cơ sở  để xây dựng các chuẩn mực về phẩm chất, đạo đức, phong cách người  cán bộ công chức ngành Tài chính Việt Nam.

2/ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trong cuộc sống, chúng ta có thể phân định đúng sai; để chúng ta đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng về đạo đức, lối sống, để mỗi cán bộ đảng viên Tài chính luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng ngành Tài chính; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước, Chính phủ và cơ quan, đơn vị giao cho.       

 Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương khoá XI  lần thứ tư (Nghị quyết TW4, khóa XI) vừa qua đã nhận định “ Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ Đảng viên gắn với tệ quan liêu,tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng…”, thực trạng đó đang “làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng”… “trong nội bộ, những biểu hiện lệch lạc tự diễn biến, tự chuyển hoá có những diễn biến phức tạp”. Do vậy, Nghị quyết TW4, khóa XI cũng đã  yêu cầu phải “ chủ động, phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, khắc phục ngăn chặn sự suy thoái về chính trị tư tưởng và đạo đức trong cán bộ, đảng viên…”

Để Thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI hiệu quả, sâu rộng, Đảng uỷ Bộ Tài chính và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, từng cán bộ, đảng viên chúng đã tổ chức phê bình, kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống… tìm ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt về lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phụ họạ theo nhận thức sai trái, quan điểm suy nghĩ lệch lạc, không làm tròn bổn phận người đảng viên và chức trách được giao, không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và kỷ luật Đảng…biểu hiện ở sự "tự chuyển hoá" đó là tự đặt mình lên trên tập thể, không thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng, xem nhẹ công tác xây dựng Đảng, chưa gắn việc thực hiện công tác chuyên môn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; sống ích kỷ, cá nhân, thực dụng, toan tính vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, phong cách quan liêu xa dân, xa quần chúng, vô cảm với khó khăn bức xúc của dân của quần chúng; có lối sống xa hoa, hưởng lạc, cờ bạc, rượu chè bê tha, phát ngôn tự do, tuỳ tiện…

Thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  gắn với Nghị quyết TW4 khoá XI, mỗi cán bộ Đảng viên ngành Tài chính tự nhìn nhận lại bản thân mình, cơ quan, đơn vị mình, ngành mình… tìm ra những biểu hiện của sự suy thoái, xuống cấp, những hạn chế yếu kém, tồn tại về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để tự chấn chỉnh, hoàn thiện bản thân. Để mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở mọi lĩnh vực công tác, trong bất kỳ, điều kiện, hoàn cảnh nào đều có thể phân định rạch ròi đúng- sai, phải- trái, tích cực- tiêu cực, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.… để chúng ta đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng về đạo đức, lối sống.

3/ Gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thưc hiện chức trách nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân mỗi CBCC; đưa việc học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh vào hoạt động thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong ngành Tài chính với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Học tập Chủ tịch Hồ chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, trong những năm 2011- 2013, toàn ngành Tài chính đã tiết kiệm giảm chi 10% dự toán chi ngân sách và luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; ngành Thuế học Bác thu thuế thu được lòng dân, ngành Hải quan với tuyên ngôn phục vụ khách hàng, ngành Kho bạc Nhà nước với việc xây dựng hình mẫu người cán bộ, công chức mẫn cán…phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành Tài chính hoà vào khí thế thi đua chung của các Ngành, các cấp, không ồn ào, phô trương hình thức nhưng thực sự góp phần vào xây dựng tổ chức Đảng và ngành Tài chính trong sạch, vững mạnh, góp phần vào việc hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Tài chính trong những năm qua.

Hiện nay, trước những khó khăn và thách thức trong bối cảnh kinh tế- xã hội trong và ngoài có nhiều biến động xấu; việc phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Tài chính năm 2014 đặc biệt khó khăn, nhất là nhiệm vụ thu ngân sách trong tình hình khủng hoảng và suy thoái kinh tế gay gắt, ngành Tài chính trực tiếp là các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Quốc gia phải có những nỗ lực và quyết tâm cao nhất trong việc thu-chi và quản lý ngân sách; chúng ta lại nhớ lời Bác dạy “ nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng..” để có nỗ lực và quyết tâm cao nhất cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Các ngành, cơ quan, đơn vị có công tác liên quan đến người dân, doanh nghiệp như Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước…thấm nhuần, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí minh” gần dân, học dân, gắn bó với dân” “ nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” “ nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, bảo đảm dân sinh, nâng cao dân trí” để vận dụng cụ thể hoá nội dung những lời dậy của Bác đối với Ngành, cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp thành các nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, từng lĩnh vực, từng lĩnh vực công việc được giao.

Đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, thành nếp sống văn hoá của tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành chỉ thị số 04-CT/  về" Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong ngành Tài chính", theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng và tổ chức thực hiện các khẩu hiệu “ Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” “ làm hết việc, chứ không phải làm hết giờ”, “ mỗi ngày làm một việc tốt cho cơ quan, đơn vị, cho người dân”…

4/ Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp uỷ các tổ chức Đảng, Lãnh đạo cơ quan đơn vị, của cán bộ, Đảng viên ngành tài chính trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Sinh thời Bác dạy “ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau ” . Đối với mỗi người, lời nói phải đi đôi với  việc làm “ Nói đi đôi với làm trước hết là sự nêu gương tốt, sự làm gương của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau, của đảng viên với quần chúng, của Lãnh đạo với nhân viên… là rất quan trọng. Người yêu cầu, cha mẹ phải làm gương cho các con, anh chị phải làm gương cho em, ông bà phải làm gương cho con cháu, lãnh đạo phải làm gương cho cán bộ, nhân viên…Quần chúng chỉ tin, chỉ quí mến và nghe theo những người có tư cách, đạo đức, có đức hy sinh mình vì mọi người, có bản lĩnh, có năng lực. Bất kỳ một cơ quan, đơn vị, một ngành, một nơi nào, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ chỉ là hình thức nếu người đứng đầu không nêu gương học trước, làm trước…Để thực hiện tốt chủ trương trên, Đảng uỷ Bộ đã phối hợp, Ban Cán sự và Lãnh đạo Bộ ban hành các qui định, qui chế, xác định vai trò trách nhiệm nêu cao tính tiên phong gương mẫu, qui chế nêu gương của Lãnh đạo các cấp trong ngành Tài chính nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đứng đầu ngành trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" .

5/ Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Bí thư, cấp uỷ các tổ chức Đảng cần kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân là những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung thi đua, vào phát động phong trào thi đua chung hàng năm và từng thời kỳ của cơ quan đơn vị:

Quán triệt thực hiện theo lời Bác “ lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Nên các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị phải chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, con người mới, các tấm gương cá nhân tập thể tiêu biểu trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào bình xét thi đua, khen thưởng thực hiện đúng, kịp thời các chính sách khen thưởng đối với những người có thành tích, tạo sự lan toả sâu rộng trong mỗi cơ quan đơn vị, tổ chức Đảng và trong toàn ngành Tài chính.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ  mà Đảng, nhân dân giao cho ngành Tài chính đang đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi các tổ chức Đảng, cán bộ công chức, cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ và ngành Tài chính phải đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang trong hơn gần 70 năm qua, nỗ lực phấn đấu với tinh thần nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác Quốc hội, Chính phủ giao cho Ngành Tài chính trước mắt là nhiệm vụ thu chi Ngân sách năm 2012 này. Để hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang này chúng ta phải làm tốt nhất công tác xây dựng Ngành, xây dựng lực lượng, xây dựng các tổ chức Đảng trong ngành Tài chính, đảm bảo cho ngành Tài chính, các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính của chúng ta luôn trong sạch, vững mạnh, luôn đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thiết thực kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh, việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương và của Đảng uỷ Bộ Tài chính về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với việc triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết TW4 khoá XI  đã và đang trở thành nhiệm vụ  thường xuyên và quan trọng nhất của các tổ chức Đảng thuộc Đảng Bộ Bộ Tài chính và của ngành Tài chính.

Qua việc tổ chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay, chúng ta càng hiểu, càng thấm nhuần sâu sắc hơn về tư tưởng, về đạo đức và phong cách Hồ Chí minh. Đảng uỷ Bộ Tài chính tin tưởng phong trào thi đua học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tài chính và ngành Tài chính sẽ được đẩy lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn, và sẽ nhằm tới sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt, các lĩnh vực công tác của Ngành Tài chính, góp phần to lớn vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Tài chính trong năm 2014 và các năm tiếp theo.