Quảng Nam

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 95 - 100%

Theo Hoàng Đạo/ Báo Quảng Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải xác định rõ việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện. Năm 2021, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95 - 100% vốn đầu tư công.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đầu năm của Quảng Nam chỉ đạt 30,8% so với tổng kế hoạch vốn.  Ảnh: Hoàng Đạo
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đầu năm của Quảng Nam chỉ đạt 30,8% so với tổng kế hoạch vốn. Ảnh: Hoàng Đạo

Ngày 27/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị 15 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Theo Chỉ thị, trong 7 tháng đầu năm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt 30,8% so với tổng kế hoạch vốn, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 và tỷ lệ bình quân cả nước.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần phải xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đối với các chương trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý; phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng với các chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, không thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, không hoàn ứng, thanh quyết toán dự án đúng thời gian quy định, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu (thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém); kiên quyết chống các biểu hiện trì trệ, tiêu cực trong đầu tư công. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc không thực hiện tốt nội dung chỉ thị này.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Thành lập ngay Tổ công tác đặc biệt của tỉnh (do lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi từng lĩnh vực làm Tổ trưởng) để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở các sở, ban ngành, địa phương do mình phụ trách.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để xử lý các tồn tại, vướng mắc trong đầu tư công. Riêng năm 2021, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95 - 100% vốn đầu tư công; trong đó, đến hết quý III giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch. Thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các dự án, công trình đầu tư công tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm chưa thanh quyết toán.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu khẩn trương rà soát, thực hiện quy trình, trình tự lập thủ tục đầu tư các công trình, dự án mới, ưu tiên bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm thi công dự án. Kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Tăng cường phân quyền, ủy quyền trong thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức chuyên môn làm nhiệm vụ liên quan đến công tác này. Chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức rà soát, đấu thầu, đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín, có chất lượng để thực hiện các nhiệm vụ của dự án, tránh tình trạng phải bổ sung, điều chỉnh hồ sơ dự án nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và chất lượng dự án.

Khẩn trương phân bổ hết các nguồn vốn, kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn từ các công trình, dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ để bổ sung cho các công trình, dự án giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn, các dự án đã quyết toán hoàn thành và các dự án có nhu cầu thanh toán nợ khối lượng, giải phóng mặt bằng và các dự án ngân sách tỉnh đang nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Chính phủ tại các thời điểm ngày 30/9 và ngày 15/11 hằng năm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm thực hiện và xử lý vi phạm đối với công tác hoàn ứng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành. Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; thực hiện thu hồi hoàn ứng kế hoạch vốn đúng thời gian quy định. Trong trường hợp quá hạn thu hồi ứng kế hoạch vốn hoặc không thể thu hồi, chỉ đạo cắt giảm kế hoạch vốn đã giao cho các đơn vị, địa phương tương ứng với số tiền chưa thực hiện hoàn ứng...