Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà

PV.

Ngày 7/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 824-QĐ/TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà. Nguồn: internet
Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà. Nguồn: internet
Quyết định nêu rõ, hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà là kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo Quyết định, Tổng công ty Sông Đà - CTCP có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 450 triệu đồng cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, 229.500.000 cổ phần nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ và 84.768.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu theo quy định của pháp luật, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phấn vốn nhà nước được phê duyệt là Bộ Xây dựng cho đến khi Tổng công ty Sông Đà quyết toán cổ phần hóa và bàn giao cho công ty cổ phần nhưng không quá ngày 31/12/2019. Sau giai đoạn này, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định nêu rõ, Tổng công ty Sông Đà - CTCP thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Phương án sắp xếp lao động được Thủ tướng phê duyệ với tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 464 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Sông Đà - CTCP là 412 người; số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 52 người.