Phối hợp chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại

PV. (Tổng hợp)

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nguồn: internet
Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nguồn: internet

Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389 của Phó Thủ tướng thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nêu rõ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành; giữa Ban Chỉ đạo 389 các địa phương là quan hệ đồng cấp, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện kịp thời, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong quá trình chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; Tổ chức các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát liên ngành và phối hợp thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến nhiều lĩnh vực, địa bàn.

Bên cạnh đó, phối hợp trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kinh nghiệm điều tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng lực lượng theo đề nghị của bộ, ngành, địa phương có liên quan; Phối hợp trong công tác hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền.

Quy chế này cũng nêu rõ, công tác chỉ đạo, điều hành phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công; chấp hành đúng quy định về chế độ bảo mật; quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các bên có liên quan; Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.