Quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Huy Nguyễn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ không cấp phép cho các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư mới áp dụng công nghệ chôn lấp trực tiếp.

Mô hình phân loại rác thải tại Phường 9, TP. Vũng Tàu
Mô hình phân loại rác thải tại Phường 9, TP. Vũng Tàu

Quy định này gồm có 06 Chương và 19 Điều, quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế phù hợp với điều kiện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo quy định mới này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân sẽ được phân loại thành 3 loại: chất thải thực phẩm; chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng (giấy thải, nhựa thải, thủy tin, cao su…); chất thải rắn sinh hoạt khác (chất thải rắn cồng kềnh có kích cỡ lớn và chất thải nguy hại gồm bóng đèn huỳnh quang, bình ắc quy…).

Các loại chất thải trên sau khi được phân loại phải được chứa đựng trong các bao bì theo quy định và được lưu giữ trong các khu vực phù hợp trước khi chuyển giao cho các đơn vị xử lý.

Hộ gia đình, cá nhân phải chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho cơ sở thu gom, vận chuyển do chính quyền địa phương lựa chọn theo đúng thời gian, địa điểm, tần suất và phương thức theo thông báo của UBND cấp xã. Đồng thời, chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo quy định của UBND tỉnh và giá dịch vụ phát sinh theo thỏa thuận với cơ sở thu gom, vận chuyển.

UBND Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bảo đảm thu gom, vận chuyển riêng biệt các loại chất thải đã được hộ gia đình, cá nhân phân loại; có thiết bị định vị và ghi hình hành trình, kết nối mạng trực tiếp và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường…

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng quy định, chất thải rắn sinh hoạt phải được xử lý bằng công nghệ tiên tiến và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ưu tiên công nghệ đã được ứng dụng thành công và đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, công nghệ đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đặc biệt, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ không cấp phép cho các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư mới áp dụng công nghệ chôn lấp trực tiếp. Các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang áp dụng công nghệ chôn lấp trực tiếp đang hoạt động phải chuyển đổi công nghệ theo lộ trình quy định.

Đối với chất thải y tế, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu chất thải y tế nguy hại phải được phân định, phân loại và thu om riêng biệt với chất thải rắn y tế thông thường trước khi đưa vào khu vực lưu giữ tại cơ sở phát sinh.

Chất thải y tế phải được ưu tiên xử lý tập trung tại các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có hạng mục xử lý chất thải y tế và tại các cơ sở có dự án xử lý chất thải ý tế trong khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2024.