Thông tư 10/2017/TT-BTC:

Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh


Ngày 06/02/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 28/12/2012 hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 234/2012/TT-BTC như sau:

- Bổ sung thêm định nghĩa cho thuật ngữ trái phiếu Chính phủ tương đương có thể chuyển giao.

- Về phân loại thành viên, ngoài thành viên thông thường và thành viên đặc biệt, Thông tư cho phép Kho bạc nhà nước tham gia vào thị trường trái phiếu Chính phủ. Theo đó, kho bạc được thực hiện giao dịch mua trên hệ thống giao dịch trái phiếu chính phủ với thời hạn giao dịch không quá 3 tháng.

- Thông tư đã bổ sung thêm một số trường hợp bị chấm dứt tư cách thành viên tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ đó là khi giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động; bị chấm dứt khi tổ chức lại doanh nghiệp, hình thành khi tổ chức lại nhưng không đủ điều kiện.

- Các loại trái phiếu niêm yết gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

- Quy định niêm yết đối với trái phiếu kho bạc được thực hiện theo Thông tư 111/2015/BTC (hiện hành là theo Thông tư 17/2012/BTC) và việc niêm yết đối với tín phiếu kho bạc theo Thông tư liên tịch 92/2016/BTC-NHNN (hiện hành theo Thông tư liên tịch 106/2012/BTC-NHNN).

- Kết quả thỏa thuận thông thường phải được báo cáo và nhập vào hệ thống giao dịch cùng ngày làm việc sau khi thỏa thuận. Gồm các thông tin về thời điểm giao kết giao dịch, ký hợp đồng, thời điểm thực hiện hợp đồng và các thông tin khác theo hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thông tư còn hướng dẫn cụ thể các hoạt động giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tư có hiệu lực ngày 01/9/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 10/2017/TT-BTC.