Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về việc:

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp


(Tài chính) Ngày 14/5, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 42-2014-ND-CP.doc