Thông tư 55/2017/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động an ninh, trật tự xã hội


Ngày 19/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Theo Thông tư, các khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội được hạch toán bằng đồng Việt Nam, đúng niên độ ngân sách, cấp ngân sách và mục lục ngân sách nhà nước. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính quy định để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước tại thời điểm phát sinh.
Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội phải được kiểm tra, kiểm soát trong quá trình chi trả, thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cấp có thẩm quyền quy định và đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chỉ.

Người ra quyết định chi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu chi sai phải bồi thường hoàn trả ngân sách nhà nước và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các khoản thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu thực hiện tổ chức thu, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đối với từng khoản thu và hướng dẫn tại Thông tư này.

Chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP và quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Các khoản chi được giao trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Công an theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành và bảo đảm tính đặc thù phục vụ nhiệm vụ an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 06/7/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 55/2017/TT-BTC.